10/23/2007

عـَـبـيـد

تحت سقف واحد
تنام
العاهرات
-
-
-
-

هايكو